Gỗ nhựa lõi thép "MỚI"

WS.32×32

WS.32×32

Chiều dài 3.6m

WS.42×42

WS.42×42

Chiều dài 3.6m

WS.100×100

WS.100×100

Chiều dài 3.6m

WS.58×32

WS.58×32

Chiều dài 3.6m

WS.72×42

WS.72×42

Chiều dài 3.6m

WS.90×50

WS.90×50

Chiều dài 3.6m