Vỉ lót sàn

Vỉ lót sàn

Vỉ lót sàn

Chiều dài 0.029m