Thanh lam trang trí

WP.220×28-4S – Lam Nhựa gỗ dạng 4 sóng
SD50x30

SD50x30

Chiều dài 2.4m

SD65x15

SD65x15

Chiều dài 2.4m

SD59x10

SD59x10

Chiều dài 2.2m

SD72x10

SD72x10

Chiều dài 2.2m

HD180x60-4S

HD180x60-4S

Chiều dài 2.4m

HD180x40-4S

HD180x40-4S

Chiều dài 2.4m

HD60x30

HD60x30

Chiều dài 2.4m

WP.146×18 Ốp trần, Ốp vách
SD72x12

SD72x12

Chiều dài 2.2m

HD90x40-2S

HD90x40-2S

Chiều dài 2.4m

HD93x20-3S

HD93x20-3S

Chiều dài 2.2m