Thanh ván sàn

HD140x20-1G

HD140x20-1G

Chiều dài 2.4m

SD120x20-2G

SD120x20-2G

Chiều dài 2.4m

HD140x25-6R

HD140x25-6R

Chiều dài 2.4m

SD120x20-1G

SD120x20-1G

Chiều dài 2.4m

HD140x25-4S

HD140x25-4S

Chiều dài 2.4m